Piotr Kallas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Kallas

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Piotr Kallas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Pilgrim of Eternity. The Figure of the Wandering Jew in the Romantic Literature of Britain and America”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM, dr hab. David Malcolm, prof. UG

Dyplom nr 2457.


Gdańsk, 20 października 2004 r.