Jaromir Kira | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jaromir Kira

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2004 roku

Jaromir Kira

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie metodami potencjometrycznymi i spektrofotometrycznymi oraz  komputerowa symulacja równowag kompleksowania jonoforów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2409.


Gdańsk, 06 lipca 2004 r.