Marek Koenner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Koenner

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2004 roku

Marek Koenner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Likwidacja upadłościowa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Sławomir Dalka

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Jankowski, dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. UMCS

Dyplom nr 2476.


Gdańsk, 06 stycznia 2005 r.