fbpx Elżbieta Maria Krulak-Kempiasty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Maria Krulak-Kempiasty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Maria Krulak-Kempiasty

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2004 roku

Elżbieta Maria Krulak-Kempiasty

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Autonomizacja uczącego się a koncepcje wybranych podręczników do  nauczania języka niemieckiego jako obcego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka, dr hab. Kazimiera Myczko, prof. UWr

Dyplom nr 2477.


Gdańsk, 31 stycznia 2005 r.