Tomasz Lipowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Lipowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2004 roku

Tomasz Lipowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Raj podatkowy jako instrument unikania opodatkowania w stosunkach międzynarodowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jolanta Gliniecka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Dyplom nr 2360.


Gdańsk, 30 stycznia 2004 r.