Sylwia Maria Majkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Maria Majkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

Sylwia Maria Majkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na  rozwój prawa europejskiej integracji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UWr, dr hab. Jerzy Zajadło, prof. UG

Dyplom nr 2386.


Gdańsk, 27 maja 2004 r.