Sylwia Mrozowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Mrozowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Sylwia Mrozowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Miron Kłusak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK

Dyplom nr 2384.


Gdańsk, 12 maja 2004 r.