Joanna Sadkowska-Bień | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Sadkowska-Bień

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2004 roku

Joanna Sadkowska-Bień

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i efekty wdrażania innowacji procesowych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2475.


Gdańsk, 30 grudnia 2004 r.