Krzysztof Sarnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Sarnowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Krzysztof Sarnowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody klasyfikacji otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2001”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Bołt, prof. AM w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 2382.


Gdańsk, 07 maja 2004 r.