Monika Sobczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Sobczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2004 roku

Monika Sobczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teoretyczne metody oceny stabilności elektronowej anionów molekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, dr hab. inż. Aleksander Herman

Dyplom nr 2464.


Gdańsk, 19 listopada 2004 r.