Sławomir Steinborn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Steinborn

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 2004 roku

Sławomir Steinborn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formalne porozumienie stron jako czynnik kształtujący wyrok sądu w polskim procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Michał Płachta

Dyplom nr 2392.


Gdańsk, 09 czerwca 2004 r.