Joanna Świerczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Świerczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Joanna Świerczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cytoszkielet komory chalazalnej endospermy Rhinanthus serotinus (Schöncheit) Oborny (Scrophulariaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bednara

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Kuraś, dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG

Dyplom nr 2425.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.