Iwona Szałkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Szałkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2004 roku

Iwona Szałkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przenoszenie energii w materiałach luminezujących z udziałem jonów Ln(III)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Legendziewicz, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2448.


Gdańsk, 06 października 2004 r.