Bożena Krystyna Szramka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bożena Krystyna Szramka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Bożena Krystyna Szramka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Markery wirulencji i epidemiologii pałeczek z rodzaju Klebsiella

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, dr hab. Józef Nieradko

Dyplom nr 2358.


Gdańsk, 16 lutego 2004 r.