Renata Ewa Rozalowska-Żądło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Renata Ewa Rozalowska-Żądło

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Renata Ewa Rozalowska-Żądło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Unterrichts. Die Effektivität des Deutschunterrichts in ausgewählten bilingualen Klassen in Polen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, dr hab. Eugeniusz Lewicki, prof. UWr

Dyplom nr 2456.


Gdańsk, 27 października 2004 r.