Agnieszka Zawadzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Zawadzka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2004 roku

Agnieszka Zawadzka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Robin Problem for Elliptic Second Order Equations in Nonsmooth Domains”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michaił Borsuk, prof. UWM

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kamont, prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski

Dyplom nr 2459.


Gdańsk, 22 października 2004 r.