Beata Afeltowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Afeltowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2005 roku

Beata Afeltowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy miejscowe byłych powiatów łobeskiego i nowogardzkiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Aleksandra Belchnerowska, prof. US

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Biolik, prof. dr hab. Edward Breza

Dyplom nr 2591.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.