Ewa Cecylia Baniecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Cecylia Baniecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2005 roku

Ewa Cecylia Baniecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poezja a projekt egzystencji. W  kręgu tożsamościowych dylematów Aleksandra Wata”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Ligęza, dr hab. Ewa Nawrocka

Dyplom nr 2533.


Gdańsk, 13 czerwca 2005 r.