fbpx Agnieszka Budyś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Budyś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Budyś

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 czerwca 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Budyś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych torfowisk w strefie przymorskiej na przykładzie wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Herbich, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK

Dyplom nr 2556.


Gdańsk, 08 lipca 2005 r.