Mateusz Ciechanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mateusz Ciechanowski

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Mateusz Ciechanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura przestrzenna zespołu i dynamika aktywności nietoperzy (Chiroptera) w krajobrazie leśno-rolniczym północnej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. Bogumiła Jędrzejewska, prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz

Dyplom nr 2610.


Gdańsk, 15 grudnia 2005 r.