Dorota Ciołek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Ciołek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2005 roku

Dorota Ciołek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konwergencja do  Unii Europejskiej krajów w okresie transformacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Gruszczyński, prof. SGH, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 2506.


Gdańsk, 31 marca 2005 r.