Rafał Dominik Dutkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rafał Dominik Dutkiewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 30 czerwca 2005 roku

Rafał Dominik Dutkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyspecjalizowany system mitochondrialnych białek opiekuńczych uczestniczący w syntezie centrów żelazowo - siarkowych (Fe/S)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 2552.


Gdańsk, 06 lipca 2005 r.