Wioleta Engler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wioleta Engler

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2005 roku

Wioleta Engler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazewnictwo miejskie Elbląga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kopertowska, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 2589.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.