Radosław Eugeniusz Giętkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Eugeniusz Giętkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2005 roku

Radosław Eugeniusz Giętkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Grajewski, dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW

Dyplom nr 2500.


Gdańsk, 07 marca 2005 r.