Adam Grabowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Grabowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2005 roku

Adam Grabowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, dr hab. Rafał Krzysztof Ohme, prof. SWPS

Dyplom nr 2567.


Gdańsk, 19 września 2005 r.