Tadeusz Grudniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Grudniewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2005 roku

Tadeusz Grudniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aspiracje edukacyjne rodziców wobec własnych dzieci kończących szkoły podstawowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Żebrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pawłucki, prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

Dyplom nr 2484.


Gdańsk, 28 stycznia 2005 r.