Magdalena Jankowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Jankowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 lipca 2005 roku

Magdalena Jankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza wybranych disacharydów i utlenianie jednej z ich terminalnych grup hydroksymetylowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janusz Madaj

Recenzenci: dr hab. inż. Roman Gancarz, prof PWr, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2565.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.