Anetta Jaworska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anetta Jaworska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2005 roku

Anetta Jaworska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność twórcza więźniów a ich cechy osobowości i styl adaptacji do  warunków więziennych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Henryk Machel, prof. UG, prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki

Dyplom nr 2560.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.