Roksana Jędrzejewska-Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2005 roku

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z pisarkami z aneksem listów, komentarzem edytorskim i zarysem kalendarium”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Chwin, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Grażyna Borkowska-Arciuch

Dyplom nr 2514.


Gdańsk, 18 kwietnia 2005 r.