Katarzyna Anna Kozyra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Kozyra

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2005 roku

Katarzyna Anna Kozyra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bezpromienisty transfer elektronowej energii wzbudzenia w ośrodkach izotropowych i anizotropowych układów: prodan-rodamina ORB i laurdan-rodamina ORB”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Heldt

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Frąckowiak, dr hab. Piotr Bojarski

Dyplom nr 2494.


Gdańsk, 18 lutego 2005 r.