Grzegorz Kuczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Kuczyński

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2005 roku

Grzegorz Kuczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Estymacja stopy równowagi bezrobocia w krajach Grupy Wyszechradzkiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Barczak, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

Dyplom nr 2580.


Gdańsk, 19 października 2005 r.