Grażyna Teresa Kulpa-Woś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Teresa Kulpa-Woś

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2005 roku

Grażyna Teresa Kulpa-Woś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Die Finitivität im Deutschen und Polnischen Versuch einer Konfrontation”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny, dr hab. Mikhail Kotin, prof. UZ

Dyplom nr 2588.


Gdańsk, 08 listopada 2005 r.