fbpx Krystyna Matusiak-Mikulin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Matusiak-Mikulin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Matusiak-Mikulin

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Krystyna Matusiak-Mikulin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zależność intensywności i wydajności fotosyntezy u Scenedesmus armatus od fazy cyklu komórkowego i struktury fotosystemu II (PS II)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska, dr hab. Elżbieta Romanowska, prof. UW

Dyplom nr 2557.


Gdańsk, 08 lipca 2005 r.