Wojciech Tomasz Modzelewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Tomasz Modzelewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2005 roku

Wojciech Tomasz Modzelewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityczne uwarunkowania współpracy na  pograniczu polsko - rosyjskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Malinowski, prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz

Dyplom nr 2535.


Gdańsk, 14 czerwca 2005 r.