Marcin Okrój | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Okrój

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 23 czerwca 2004 roku

Marcin Okrój

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm toksycznego działania czynnika antyangiogennego, pochodnej fumagiliny TNP-470 wobec czerniaka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Bigda, prof. AMG

Recenzenci: dr hab. Michał Woźniak, prof. AMG, dr hab. Józef Dulak

Dyplom nr 2486.


Gdańsk, 31 stycznia 2005 r.