Tomasz Puzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Puzyn

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 października 2005 roku

Tomasz Puzyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przewidywanie toksyczności wybranych chloropochodnych WWA(Cl-WWA) oraz  parametrów fizykochemicznych o kluczowym znaczeniu dla ich transportu i deponowania w środowisku przy wykorzystaniu zaawansowanych metod obliczeniowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2593.


Gdańsk, 21 listopada 2005 r.