Natalia Janina Reszka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Janina Reszka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 17 listopada 2005 roku

Natalia Janina Reszka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rekombinowane białka pasożytów jako antygeny szczepionkowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak

Dyplom nr 2600.


Gdańsk, 01 grudnia 2005 r.