Nelli Artienwicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nelli Artienwicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2005 roku

Nelli Artienwicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja „true and fair view” w polskiej rachunkowości finansowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 2585.


Gdańsk, 21 lutego 2008 r.