Anna Stępień | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Stępień

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2005 roku

Anna Stępień

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przekształcenia spółek handlowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr hab. Antoni Witosz, prof. UŚ

Dyplom nr 2554.


Gdańsk, 07 lipca 2005 r.