Piotr Jerzy Uziębło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Jerzy Uziębło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2005 roku

Piotr Jerzy Uziębło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na  tle rozwiązań ustrojowych państw obcych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dr hab. Andrzej Pułło, prof. UG

Dyplom nr 2490.


Gdańsk, 02 marca 2005 r.