Aleksandra Anna Wierucka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Anna Wierucka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2005 roku

Aleksandra Anna Wierucka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dobra Czarownica Zachodu. Twórczość Ursuli K. Le Guin i jej polska recepcja”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Błażejewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. dr hab. Piotr Kowalski

Dyplom nr 2549.


Gdańsk, 05 lipca 2005 r.