Małgorzata Anna Chrzan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Anna Chrzan

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2006 roku

Małgorzata Anna Chrzan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Black Ideology and Aesthetics in Plays by Afro - American Women, 1960 - 1990”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG, dr hab. Jerzy Sobieraj

Dyplom nr 2626.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.