fbpx Magdalena Agnieszka Grabowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Agnieszka Grabowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Agnieszka Grabowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2006 roku

Magdalena Agnieszka Grabowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metafora i amalgamat w reklamie prasowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Antas, prof. dr hab. Roman Kalisz

Dyplom nr 2667.


Gdańsk, 13 czerwca 2006 r.