Paweł Jaskulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Jaskulski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 stycznia 2006 roku

Paweł Jaskulski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Graffiti jako zjawisko społeczne w wybranych aglomeracjach miejskich w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Machel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Jan Nikołajew

Dyplom nr 2622.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.