Andrea Diana Lipińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrea Diana Lipińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 05 lipca 2006 roku

Andrea Diana Lipińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i charakterystyka białek bydlęcego herpeswirusa 1 (BHV-1) odpowiedzialnych za hamowanie odpowiedzi immunologicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 2694.


Gdańsk, 25 lipca 2006 r.