Anna Maria Nawrot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Nawrot

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 2006 roku

Anna Maria Nawrot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie praw do  własności intelektualnej w społeczeństwie wiedzy - studium z prawa Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski, doc.dr hab. Leszek Starosta

Dyplom nr 2654.


Gdańsk, 12 maja 2006 r.