Mikołaj Rychło-Kok | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mikołaj Rychło-Kok

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2006 roku

Mikołaj Rychło-Kok

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Educational Approach to Second Language Teaching”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ryszard Wenzel, prof. AP w Częstochowie

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Marton, prof. dr hab. Roman Kalisz

Dyplom nr 2659.


Gdańsk, 15 maja 2006 r.