Marlena Sawicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marlena Sawicka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lutego 2006 roku

Marlena Sawicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania mechanizmu rozkładu termicznego czwartorzędowych soli halogenowych azotowych zasad organicznych metodami TG-FTIR, DSC oraz  kwantowochemicznymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janusz Rak

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2628.


Gdańsk, 20 lutego 2006 r.