Artur Sikorski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Artur Sikorski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 marca 2006 roku

Artur Sikorski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura w fazie krystalicznej wybranych 9-karboksyloakrydynowych oraz  10-metylo-9-karboksyloakrydyniowych estrów fenylowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż Janina Karolak-Wojciechowska, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Dyplom nr 2635.


Gdańsk, 02 marca 2006 r.