Ewa Wycinka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Wycinka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Ewa Wycinka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ rozwoju metod aktuarialnych na  ewolucję ubezpieczeń na  życie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Balicki

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 2691.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.